اسفند 06, 1399 16:13 Asia/Tehran [Updated: اسفند 06, 1399 16:51 Asia/Tehran]

جنبش‌ها و گروههای راست گرای افراطی امریکا، گستره متنوعی از هواداران اختیارات دولت های ایالتی و مخالفان سیاست های دولت فدرال تا گروههای نژاد پرست و مخالف اقلیت های نژادی و مذهبی در آمریکا تا افراد دارای گرایش‌های راست افراطی که دیدگاههای ضد مهاجرتی داشته و خواهان به اصطلاح تفوق سفید پوستان در آمریکا هستند و نیز هواداران نظریه توطئه را شامل می شود.

در این گزارش با شماری از این گروه‌ها آشنا می‌شویم؛ 

کلیدواژه