فروردین 25, 1396 18:32 Asia/Tehran [Updated: دی 28, 1400 21:36 Asia/Tehran]

فروغ عظمت پرتو خورشید شمس و عطر روح افزای عطار نیشابوری، با پیوند معنوی و فرهنگی می تواند تشنگان عرفان اسلامی را سیراب کند.

کلیدواژه