آذر ۰۳, ۱۴۰۱ ۱۵:۵۶ Asia/Tehran

بنگاه های خبرپراکنی که در دوماه گذشته و با زبانه کشیدن آتش فتنه ای که خود در آن دمیده بودند با تغییر رویکرد پیشین دست به انتشار اخبار جعلی و سپس تحلیل همان اخبار کذب در شبکه های تصویری خود زدند.