فقط مروری بر قوانین عجیب گروهک منافقین در کمپ می تواند تصویرگر مرگ انسانیت در این گروهک باشد.