گروهی از نمایندگان سنای استرالیا به نشانه همبستگی با فلسطین صحن سنا را ترک کردند.