تصاویری از ویرانی برجای مانده در جنین و محوطه اردوگاه آن بعد از تخریب خیابان ها با بولدوزر توسط نیروهای رژیم صهیونیستی منتشر شد.