فریادهای مادر فلسطینی که فرزندان کوچکش در بمباران اسرائیل کشته شدند: "قسم می خورم حتی اجازه ندادند فرزندانم غذایشان را بخورند. آنها سرسفره غذا کشته شدند."