بازگشت ناوگروه 86 از ماموریت تاریخی دور دنیا و حادثه تلخ سراوان که منجر به شهادت 5 مرزبان شد، تیتر نخست امروز دوشنبه (یکم خرداد) روزنامه‌های کشور بود.