تصاویری از رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4 که همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر و ایام مبارک دهه کرامت و با حضور امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت گرفت، منتشر گردید.

رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4
رونمایی از موشک راهبردیِ برد بلند و نقطه زن خرمشهر 4