از اقتدار و امنیت که می‌گوییم، مردانی در نظر جلوه‌گر هستند که در راه دفاع از کشور جانانه در میدان حاضر می شوند؛ این‌بار سخن از ناوگروه 86 ارتش است که در ماموریت خود به دور کره زمین چرخید، خوش درخشید و امروز در آغوش دریایی وطن جای گرفت.