ویدیویی که نشان می دهد ریز پرنده‌ای که شنبه شب قصد داشت به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان حمله کند، قبل از حمله، مورد هدف قرار می گیرد.