در پادکست امروز از جزئیات مربوط به همایش بین المللی مقابله با توفان گردوغبار و اعتراض زنان پاکستانی به ممنوعیت حجاب در غرب بیشتر بشنوید.