منابخ خبری گزارش دادند شماری از کشورهای جهان از جمله انگلیس، آلمان، ژاپن، ایتالیا و مصر به دلیل بحران در سودان دیپلمات ها و اتباع خود را از خاک سودان خارج کردند.