طی توافق انجام شده میان ایران و آمریکا امروز تبادل زندانیان میان این دو کشور انجام شد.