ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن دنا و ناو بندر مکران پس از بازگشت از سفر دور کره زمین مورد استقبال فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی قرار گرفت.