رئیس بیمارستان شهر درنة در لیبی گفته تعداد کشته های سیل در این شهر به 20 هزار نفر رسیده است.