مجسمه مسیح در برزیل به احترام پله اسطوره بزرگ فوتبال با رنگ های پرچم این کشور روشن می شود.