ایران‌پرس: وضعیت این روزها در غرب آفریقا به‌نفع فرانسه نیست و با روی کار آمدن دولت نظامی در نیجر و سپس گابن، روزهای خوش فرانسه در غرب آفریقا درحال رنگ باختن است.