به گفته مدیرعامل شرکت تجهیزات تهویه مطبوع سعید، میزان مصرف انرژی تجهیزات و دستگاه های جدید تهویه هوا و کولرهای صنعتی ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و قیمت آن یک پنجم مشابه خارجی آن است.