شهریور 25, 1400 11:19 Asia/Tehran [Updated: شهریور 25, 1400 11:30 Asia/Tehran]

 سیستم جدید مدیریت کلاس مدارس چین با ثبت و تجزیه و تحلیل حالت چهره، بدن و رفتار دانش آموزان در طی کلاس به بهبود عملکرد آموزشی و وضعیت برخی دانش آموزان کمک کند.

کلیدواژه