تصاویری از مقبره پله اسطوره فوتبال جهان و برزیل که برای بازدید عموم باز شده است.

مقبره پله
مقبره پله
مقبره پله