اسفند 27, 1399 09:10 Asia/Tehran [Updated: فروردین 25, 1400 14:34 Asia/Tehran]

نوروز نخستین روز سال شمسی و نخستین روز فصل بهار، یکی از کهن ترین جشن های ایران باستان است. نوروز به عنوان یک جشن قدیمی وکهن آغازگر رستاخیز طبیعت رویش و زایش باغ و بوستان است.

کلیدواژه