در پادکست امروز بشنوید از عضویت دائم ایران در بریکس تا اظهارات رهبران چین، هند و روسیه درباره تلاش بریکس برای پایان یکجانبه گرایی و تشکیل بزرگ ترین گروه اقتصادی دنیا.

22