مقامات تهران و آستانه در حاشیه سفر نخست وزیر قزاقستان به ایران پنج یادداشت تفاهم و یک توافقنامه همکاری به منظور توسعه و تحکیم روابط و گسترش مناسبات میان دوکشور امضا کردند.