آبان 19, 1398 15:38 Asia/Tehran [Updated: اردیبهشت 07, 1399 10:35 Asia/Tehran]

وزیران خارجه ایران، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان در بیست و چهارمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در آنتالیا مهمترین مسائل اقتصادی مشترک و اهداف این سازمان را بررسی و پیگیری کردند.

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران در این نشست  با اشاره به اینکه اولـین و مـھم‌تریـن چـالـش مسـتمر اکو، نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت و مـی‌بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن به این ھدف مجددا سازماندھی شود گفت : ایران اھمیت ویژه‌ای بـرای اجـرای «راھـبرد مـنطقه‌ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو 2025» و نیز «بـرنـامـه اقـدام» که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر 2017 در باکو مطرح شد، قایل است .جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌ھـایی را  که در این حـوزه‌ھـا دارد در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد.

در این راستا سه راهبرد کلان در اولویت تصمیم سازان سیاسی  و اقتصادی اکو قرار دارد.این سه راهبرد شامل توسعه همکاری های بانکی و فعالتر شدن بانک توسعه و تجارت اکو، تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه گذاران و عاملین حمل و نقل و ترانزیت و تسریع در اجرای موافقتنامه تعرفه های ترجیحی است . بااین حال یکی از انتقادها به سازمان اکو، ضعف ساختاری آن است. 

با توجه به این موضوعات ، پیشنهادهای  وزیر امور خارجه ایران در اجلاس وزیران "اکو" در آنتالیا  نشان می دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر همکاری، هم‌افزایی و یافتن راه‌های دستیابی به منافع مشترک  در بین اعضای "اکو"است.

تهیه کننده :  کبرا ملیحی 

 

کلیدواژه

کامنت